Bức xúc xe tải chở đất đá chạy lấn tuyến ép ngã xe máy

429

Bức xúc xe tải chở đất đá chạy lấn tuyến ép ngã xe máy.